نکات مهم

  • شماره ملی و تاریخ تولد صرفا برای کنترل صحت اطلاعات وارد شده است و در جستجو تاثیری ندارد.
  • به هنگام جستجو به محدوده ی تاریخی جستجو (تاریخ صدور) دقت کنید.
  • شما می‌توانید نام و نام خانوادگی مورد جستجو را تغییر دهید.تشابه اطلاعات وارد شده با ثبت احوال کنترل خواهد شد.
  • در صورتی اقدام به مشاهده ابلاغیه نمایید که مطمئن شوید مخاطب ابلاغیه صادره شما هستید.
  • برای مشاهده ابلاغیه ورود به حساب کاربری الزامی است.
  • امکان جستجو بر اساس بخشی از نام و قسمتی از ابتدای نام خانوادگی امکان‌پذیر است.


شماره ابلاغيه شماره پرونده موضوع مخاطب تاریخ صدور مشاهده
{{item.NoticedDocNo}} {{item.NoticedDocCaseNo}} {{item.SubjectType}} {{item.NoticedPersonName}} {{item.IssueDate}} مشاهده مشاهده

{{$select.selected.Title || $select.selected.SubjectTitle || 'موضوع'}}

شماره آگهی شماره پرونده موضوع آگهی شعبه صادر کننده تاریخ صدور مشاهده
{{item.NoticedDocNo}} {{item.NoticedDocCaseNo}} {{item.SubjectType}} {{item.IssuerUnitName}} {{item.IssueDate}} مشاهده


اطلاعات ابلاغیهآگهی
{{viewModel.selectedENotice.NoticedDocCaseNo}}
{{viewModel.selectedENotice.NoticedDocNo}}
{{viewModel.selectedENotice.IssuerUnitName}}
{{viewModel.selectedENotice.IssueDate}}
{{viewModel.selectedENotice.SubjectType}}


شماره ابلاغیهآگهی عنوان پیوست مشاهده پیوست دریافت پیوست
{{viewModel.selectedENotice.NoticedDocNo}} {{AttachmentItem.AttachmentTitle}} مشاهده