سوالات متداول سوالات متداول


دادخواست مطالبه وجه حواله های صادره عهده صندوق های قرض الحسنه تحت چه عنوان قابل طرح است؟

با توجه به رویه جاری اینگونه اوراق بعنوان چک شناخته نمی شود لذا دعوی مطروحه در قالب مطالبه وجه چک قابل ثبت نبوده و می بایست بعنوان دعوای مطالبه طلب اقدام شود.

برای درخواست صدور اجراییه هیات حل اختلاف بین کارگر و کارفرما چه مدرکی باید تقدیم گردد؟

رای هیات تشخیص، نامه اداره کار و گواهی ابلاغ رای از موارد الزامی است و در صورت وجود ادلة دیگر باید در قسمت سایر ضمائم درج شود.

خوانده دعوای پرداخت دیه از بیت المال چه کسی می باشد؟

خوانده این دعوا وزارت دادگستری و یا صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری می باشد که در هر صورت باید به مجتمع بهشتی ارسال گردد.

برای مطالبه دیه چه مدارکی نیاز است؟

تصویر دادنامه مبنی بر محکومیت ،نظریه پزشکی قانونی،گزارش کلانتری و در صورت عدم وجود این دلایل قسمت منضمات جهت تعیین کارشناس تکمیل گردد.

برای ابطال شناسنامه چه مدارکی لازم است؟

تصویر مصدق دادنامه(اختیاری) تصویرمصدق شناسنامه(اجباری) تصویر مصدق استشهادیه محلی(اختیاری)

خوانده دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه چه کسی می باشد؟

اداره ی ثبت احوال محل صدور شناسنامه. در صورتی که محل صدور شناسنامه خارج از شهر تهران باشد در قسمت خوانده نشانی شهرستان مورد نظر قید می شود. در این حالت بر اساس محل اقامت خواهان تعیین صلاحیت انجام می پذیرد.

شخصی دادخواست نفقه دارد و بهای آن زیر 5 میلیون تومان است، همچنین پرونده خانوادگی دیگری در دادگاه دیگر دارد، آیا می تواند این دو پرونده را تجمیع کند؟

نمی تواند تجمیع کند، و اگر بهای خواسته زیر 5 میلیون ریال است در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

زوج در عقدنامه به زوجه وکالت در توکیل داده است تا هر زمانی که مایل بود خود را مطلقه کند، آیا این مورد جزء طلاق توافقی است؟

باید دادخواست طلاق به درخواست زوجه ارائه گردد.

آیا پدربزرگ یا جدپدری می تواند دادخواست ملاقات با فرزند بدهد؟

بله، طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.

آیا مادر زوجه در فرض وفات دخترش می تواند دادخواست استرداد جهیزیه و مهریه را دهد؟

به عنوان یکی از وراث متوفی بعد از گرفتن گواهی حصر وراثت می تواند طرح دعوا کند.

آیا در دعوای الزام به تمکین، خواهان می تواند بر اساس آدرس خود طرح دعوا کند؟

خیر، باید بر اساس آدرس خوانده طرح دعوا کند

آیا برای طلاق توافقی دو طرف باید حضور داشته باشند؟

یا هر دو باید حضور داشته باشند یا یک طرف به همراه وکیل طرف دیگر یا وکلای طرفین باید حضور داشته باشند

آیا کسی که به سن رشد نرسیده می تواند برای خود وکیل بگیرد؟

در امور غیرمالی که راساً می تواند دخالت کند، می تواند وکیل هم بگیرد اما در امور مالی ولی یا قیم او باید برایش وکیل بگیرد.

اگر مردی بخواهد دعوی نفی نسب مطرح کند چگونه باید اقدام کند؟

دعوی باید به طرفیت فرزندی که ادعای طرد از آن خانواده می شود و همسر اقامه شود. در صورتی که فرزند محجور باشد باید برای دفاع حقوق فرزند برای او قیم اتفاقی تعیین نمود و دادخواست را علیه فرزند به عنوان خوانده و قیم به عنوان نماینده تقدیم کرد.

آیا شخصی که حکم اعسارش را گرفته است می تواند علاوه بر درخواست تعدیل تقسیط مهریه درخواست کم کردن میزان مهریه را نیز داشته باشد؟

خیر، میزان مهریه قابل کم یا زیاد شدن نیست. لکن درخواست تعدیل تقسیط مهریه در مورد کم یا زیاد شدن اقساط پرداخت مهریه است.

چه کسانی می توانند تقاضای صدور حکم رشد بدهند؟

محجور، نماینده قانونی یا وکیل آن ها می توانند تقاضای صدور حکم رشد بدهند.

چه اشخاصی می توانند تقاضای اثبات نسب بدهند؟

افرادی که با یکدیگر رابطه نسبی دارند مانند: فرزند، پدر، مادر، خواهر، و برادر یا نماینده قانونی آن ها.

منظور از سند ازدواج عادی چیست؟

یعنی ازدواجی که سند آن در دفترخانه ازدواج ثبت نشده است و بین طرفین است.

آیا می توان در ابتدا درخواست تعدیل تقسیط را مطرح کرد؟

خیر، درابتدا باید درخواست اعسار را مطرح کرد و سپس بعد از تعیین تکلیف راجع به آن مجدداً درخواست تعدیل تقسیط را مطرح کرد

آیا در مورد مطالبه نفقه فرزند، مادر می تواند به عنوان خواهان باشد؟

فرزند خواهان است و مادر به نمایندگی از او باید دادخواست مطالبه نفقه بدهد.

آیا در ثبت دادخواست «اثبات زوجیت» سند ازدواج به عنوان دلیل باید ارائه گردد؟

خیر، سند ازدواج اجباری نیست. لیکن مدرک مثبته جهت اثبات موضوع باید ارائه شود.

آیا بعد از طلاق نیز می توان دعوای مطالبه مهریه را مطرح نمود؟

بله، اگر توافقی درباره مهریه صورت نگرفته باشد، می توان اقدام به طلب مهریه نمود.

در دعوای مطالبه نفقه مبلغ را چگونه محاسبه میکنند؟

خود خواهان مشخص می کند.

آیا می توان برای تعیین مبلغ نفقه درخواست کارشناس دهند؟

بله دادگاه می تواند کارشناس تعیین کند.

آیا ارائه شناسنامه به عنوان دلیل برای ثبت دادخواست مطالبه نفقه اختیاری است یا اجباری؟

ارائه شناسنامه به عنوان دلیل برای ثبت دادخواست مطالبه نفقه اجباری است.

دعوای الزام به تمکین دعوای مالی است یا غیرمالی؟

این دعوا غیر مالی است.

آیا بعد از صدور حکم طلاق همچنان امکان درخواست اجرت المثل وجود دارد؟

بله بعد از صدور حکم طلاق نیز می توان درخواست اجرت المثل ایام زوجیت را مطرح کرد و محدودیتی وجود ندارد

در دعوای عدم امکان سازش اگر سند ازدواج مفقود شده یا در دسترس نباشد شخص چگونه می تواند دادخواست بدهد؟

با مراجعه به دفتر ازدواجی که نکاح را ثبت نموده از آن رونوشت تهیه نماید.

آیا در ابطال شناسنامه ارائه دادنامه به عنوان دلیل و منضمات برای ثبت دادخواست اجباری است یا اختیاری؟

ارائه این دلیل اختیاری است.

در دادخواست صدور حکم رشد خوانده چه کسی است؟

این دادخواست خوانده ندارد و به طرفیت دادستان نوشته می شود.

آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد؟

چنانچه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ضمن دعوای مطالبه وجه مطرح شده باشد با توجه به اینکه از متفرعات و توابع دعوای اصلی می باشد در رویه جاری هزینه مستقلی در زمان تقدیم دادخواست اخذ نمی شود.

آیا برای دعاوی غیر مالی نیز می توان درخواست هزینه دادرسی مطرح کرد؟

بله، امکان درخواست مطالبه هزینه دادرسی برای دعاوی غیر مالی نیز امکان پذیر است اما مبلغ آن کم می باشد.

آیا در دعوی تعدیل تقسیط حتما خود شخص باید حضور داشته باشد؟

در دعوی تعدیل تقسیط مهریه، زوج یا زوجه یا نماینده قانونی آن ها باید باشند. در دعوی تعدیل تقسیط محکوم به، محکوم علیه مدیون یا نماینده قانونی وی باید باشد.

آیا هزینه دادرسی وصول شده نیاز به تصدیق دفتر خدمات قضایی دارد؟

با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به دریافت وجه به صورت الکترونیکی در سیستم ثبت می شود و نظر به بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبادله الکترونیکی وجه تجویز شده است کفایت می نماید.

آیا در صورت رد دادخواست اعسار از پرداخت مهریه، می توان دوباره دادخواست داد؟

بله، با توجه به اینکه معسر بودن و عدم تمکن مالی می تواند هر زمان به وجودآید، رد دعوی اعسار قبلی مانع از طرح دادخواست اعسار جدید نخواهد شد.

آیا شخصی که در زندان است بستگانش می توانند دادخواست اعسار بدهند؟

خیر، خود شخص یا وکیل رسمی او باید دادخواست بدهد. در مطالبه دیه زمانی که دیه به عهده عاقله است او باید دادخواست اعسار به طرفیت اولیای دم بدهد تا در صورت ثبوت اعسار عاقله، حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر شود.

در صورتی که مهریه سکه باشد هزینه دارسی چگونه محاسبه می شود؟

هزینه دارسی طبق مبلغی است که خواهان مقوم می کند، مگر این که درخواست کارشناسی داده باشد که در این صورت طبق نظر کارشناس است.

آیا خسارات دادرسی در هر صورت محاسبه می شود؟

خیر فقط در صورت درخواست خواهان خسارت دادرسی محاسبه می گردد.

اگر خواهان آدرس خوانده را نداشته باشد به چه صورت می بایست آدرس را اعلام کرد؟

آدرس خوانده را مجهول المکان و یا بر اساس آخرین محل اقامت خوانده اعلام میکنیم.

خسارت دادرسی شامل چه مواردی می شود؟

بنابر قانون، خسارات دادرسی شامل حق الوکاله وکیل، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی می باشد.

هرگاه مبلغ چک پول خارجی باشد خواهان می تواند مبلغ خواسته را به پنج میلیون تقویم کند؟

خیر، پول خارجی می بایست بر اساس شاخصه های بانک مرکزی تقویم شود

هزینه دادرسی دعوای مطالبه وجه چک چقدر می باشد؟

هزینه دادرسی دعوای مطالبه چک برابر آخرین تغییرات شامل پنجاه هزار ریال هزینه ورود دادخواست بعلاوه هزینه دعوا که تا مبلغ ده میلیون ریال یک و نیم درصد و نسبت به مازاد دو درصد می باشد،البته هزینه اوراق و تصدیق مستندات بطور جداگانه محاسبه و وصول می شود.

هزینه شکایت کیفری صدور چک بلامحل چقدر می باشد؟

برابر آئین نامه تعرفه خدمات قضایی مبلغ پنجاه هزار ریال بعنوان ورودی شکوائیه دریافت می شود، علاوه بر این مبلغ می بایست در مورد چک های تا مبلغ یک میلیون ریال معادل پانزده هزار ریال و نسبت به مازاد تا مبلغ ده میلیون ریال مبلغ چهل هزار ریال و در مورد چک های مازاد بر ده میلیون ریال یکصدو پنجاه هزار ریال دریافت شود. بعنوان مثال: چک به مبلغ یک میلیون ریال باید شصت هزار ریال هزینه دادرسی وصول شود چک به مبلغ ده میلیون ریال باید یکصدو پنج هزار ریال هزینه دادرسی وصول شود چک به مبلغ ده میلیون و یک ریال و بیشتر باید دویست هزار ریال هزینه دادرسی وصول شود البته هزینه اوراق و تصدیق مستندات بطور جداگانه محاسبه و وصول می گردد.

آیا می توان در دادخواست برای خوانده دو نشانی تعیین کرد؟

با توجه به اینکه ابلاغ اوراق فقط در یک نشانی انجام می شود قید دو محل بعنوان اقامتگاه خوانده موجب توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص می شود لذا از قید دو اقامتگاه خودداری شود.

آیا می توان برای خوانده دعوا اقامتگاه دیگری غیر از نشانی بانک تعیین کرد؟

با توجه به اینکه تعیین نشانی و محل اقامت خوانده به عهده خواهان می باشد این اختیار را دارد که محل اقامت را غیر از نشانی بانکی تعیین نماید،بدیهی است ابلاغ اوراق می بایست در نشانی اعلامی انجام شود.

دارنده چک می خواهد علیه صادرکننده ای که فوت کرده است، دادخواست دهد و وکیل دارنده، گواهی انحصار وراثت دارد و ورثه آن 6 نفر هستند. حال باید در قسمت خوانده نام چه کسی را قرار داد؟

در این مورد ورثه درواقع جانشین و قائم مقام شخص فوت شده است و چون اموال متوفی طبق قواعد ارث در مالکیت ورثه قرار می گیرد. لذا در این مورد باید نام ورثه ها را آورده و گواهی انحصار وراثت را نیز ضمیمه مدارک نماید.

مرجع صالح در دادخواست ملاقات با فرزند چه دادگاهی است؟

دادگاه خانواده محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشد.

در صورتی که در دعوای چک خواندگان متعدد باشند دادگاه صالح چه دادگاهی است؟

مطابق ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که خواندگان در حوزه های قضایی مختلف اقامت داشته باشند، می توان به هر یک از دادگاه های حوزه های یاد شده مراجعه کرد.

مر جع ذی صلاح برای مطالبه خسارت بر چه اساسی تعیین می گردد؟

اگر مطالبه خسارت برمبنای قرارداد فی ما بین باشد مرجع صالح دادگاهی است که قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود و در غیراینصورت طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی است که خوانده در حوزه آن اقامت دارد.

مطالبه دیه زیر مبلغ 5 میلیون تومان در صلاحیت چه مرجعی می باشد؟

چون خواسته ها ی مالی تا مبلغ 50 میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد. مطالبه دیه زیر این مبلغ نیز در صلاحیت شورا می باشد.

اگر خوانده در زندان باشد، دادخواست باید به کدام نشانی ارسال و ابلاغ گردد؟

در این مورد چون دادخواست باید به دست خود شخص برسد، در صورتی که وکیل نداشته باشد، باید به آدرس زندان فرستاده شود.

اگر خوانده مجهول المکان باشد، کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟

دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی می باشد.

برای توقیف اموال زوج، زوجه به کدام مرجع می تواند مراجعه کند؟

زوجه هم از طریق دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت می تواند اقدام نماید.

آیا مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی مربوط به شهرداری فقط دادسرای ناحیه هفت می باشد؟

کلیه عناوین مرتبط به شهرداری به دادسرای ناحیه 7 ارسال می گردد و کلیه موارد مرتبط با نیروی انتظامی به ناحیه 32 ارسال می گردد.

در دادخواست اعسار آدرس صادر کننده و بانک محال علیه هر دو در شهرستان است ولی ضامن در تهران سکونت دارد آیا می توان در تهران طرح دعوی کرد؟

خیر، مرجع قضایی صالح در دادخواست مطالبه وجه چک بر اساس محل صدور چک، محل استقرار بانک محال علیه و محل اقامت خوانده تعیین می­شود.

کدام مرجع صالح به رسیدگی در دعاوی خانوادگی مطرح شده از سوی خانواده شهدا است؟

دادگاه خانواده شهدا صالح به رسیدگی می باشد.

در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به که دادنامه تجدیدنظر دارد مرجع صالح برای رسیدگی کجاست؟

طبق ماده 20 قانون اعسار، مرجع رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم به، محکمه ای است که بدایتاً به دعوی اصلی رسیدگی کرده است.

اگر صادرکننده چک فرد نظامی باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم صدور چک بلا محل کدام دادگاه است؟

چون عمل فرد ، صدرور چک بوده و جزء اعمال نظامی نمی باشد، پس مرجع صالح به رسیدگی دادگاه عمومی است.

دادخواست صدور اجراییه به کدام دادگاه ارسال می شود؟

صدور اجراییه به همان دادگاه صادرکننده حکم که درخواست صدور اجراییه برای آن شده است، ارسال می شود.

مرجع صالح برای طرح درخواست اعسار کدام دادگاه است؟

دادگاه صادرکننده حکم،صلاحیت رسیدگی به درخواست اعسار را دارد.

کدام مرجع برای رسیدگی به دعوای ضررو زیان ناشی از جرم صالح می باشد؟

دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه رسیدگی کننده به جرم اصلی ارسال می شود.

در خصوص درخواست ابطال شناسنامه اگر محل اقامت خواهان تهران باشد ولی محل اقامت خوانده شهرستان باشد مبنای صلاحیت بر چه اساسی می باشد؟

مبنای صلاحیت محل اقامت خواهان می باشد.

در صورتی که در مطالبه نفقه خوانده مجهول المکان باشد آیا می توان بر اساس آدرس خواهان دادگاه را تعیین کرد؟

بله، بر اساس ماده 12 قانون حمایت خانواده در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

شکایت کیفری چک در حوزه های بخش که فاقد دادسرا می باشد باید به کدام مرجع ارسال شود؟

در حوزه های بخش که فاقد دادسرا می باشد شکایات و دعاوی ابتداً در دادگاه عمومی بخش مطرح می شود.

شکایت کیفری چک هایی که مبلغ آن تا پنجاه میلیون ریال است به کدام مرجع تقدیم می شود؟

رسیدگی به شکایت کیفری راجع به صدور چک بلامحل صرف نظر از مبلغ آن به عهده مراجع قضایی دادگستری(دادسرا و دادگاههای عمومی) می باشد.